Get Adobe Flash player

พันธกิจ/เป้าหมาย

                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                     โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 49150

เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ
. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ .พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ

. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

. ร้อยละของผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

.ร้อยละของผู้เรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้อื่น

. ร้อยละของผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ
.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง .พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น

. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ Internet สืบค้นข้อมูล

. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

๑๐. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำขึ้นไป

. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๑๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายวิชา

๑๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนการในระดับดีขึ้นไป

๑๓. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๑๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพด้านรักการทำงานในระดับดีขึ้นไป

๑๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น

๑๖. ร้อยละของผู้เรียนสามารถระบุอาชีพสุจริตในท้องถิ่นได้

. ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล . พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๑๗. ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๘. ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

๑๙. ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนคนละ ๑ เรื่อง/ภาคเรียนหรือปีการศึกษา

. สถานศึกษามีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒๐. สถานศึกษามีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสร้างของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
๙. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๒๑. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

๒๒. สถานศึกษามีคู่มือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน

๒๓. คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีวินัยและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 

เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน . พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๒๔. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้

๒๕. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนโดยตรงอย่างน้อยปีละ  ๒๐ รายการ

๒๖. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์

    ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๒๗.สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๒๘. สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒๙.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละครั้ง

๓๐. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี

๓๑.สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๑๓.สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ . สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

๓๒. สถานศึกษามีการสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา   รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป

  ๓๓. สถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา   ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว   ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละครั้ง  

 

เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑๔. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่โดดเด่น .ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

๓๔.ร้อยละของผู้เรียนมีอัตลักษณ์เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา

๓๕. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๑๕. สถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง

. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ๓๖. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปตามที่สถานศึกษากำหนด
หน้าหลัก พันธกิจ/เป้าหมาย

คณะผู้บริหารโรงเรียน

สถิติการเข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday537
mod_vvisit_counterYesterday767
mod_vvisit_counterThis week2099
mod_vvisit_counterLast week10476
mod_vvisit_counterThis month28346
mod_vvisit_counterLast month40487
mod_vvisit_counterAll days2334635

We have: 21 guests, 1 bots online
Your IP: 18.215.159.156
 , 
Today: เม.ย. 23, 2019

ใคร ออนไลน์บ้าง

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คุณค่าพระวรสาร

ประชาสัมพันธ์ (SJS News)>>>

ขอเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอล

summer 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีก

ตรวจสลากการกุศล 2018

5 ธันวา

ขอเชิญร่วมงานคริสต์มาสสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับครูใหม่ ภาคเรียนที

ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีกา

ประกาศรับสมัครครู

ทรงพระเจริญ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีกา

รับสมัครนักเรียนใหม่

แจ้ง ผลสลากรางวัลคริสต์มาส 201

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากร

-
+
0

มุมยิ้ม>

News image

{jcomments on} 1. ผู้หญิงอายุ 18-20 เหมือนลูกฟุตบอล ที่มีผู้ชาย 20 คน ...

อ่านต่อ>>>
News image

สองพ่อลูกเดินไปโรงเรียน ทันใดนั้นพ่อเกิดเหนื่อยขึ้นมาเลยเข้าไปเรียกสามล้อที่อยู่แถวๆ นั้นว่า "สามล้อ สามล้อ ผมจะไปโรงเรียนคิดเท่าไหร่" คนขับสามล้อรีบตอบไปทันทีว่า "นักเรียนคุณไม่เสีย แต่ผมคิดคุณ50 บา...

อ่านต่อ>>>
News image

      ..............ณ นรกโลกันต์................. ....................ท่านพยายม : ข้าจะให้พรเจ้าเจ้า 3 ประการอยากได้อะไร .............ท่านเเดร็ก : ข้...

อ่านต่อ>>>
News image

  นักเรียนชายคนหนึ่งเดินเข้าไปหาชายแก่ระเบียงหน้าบ้าน นักเรียนชาย: ขอโทษนะค่ะคุณลุง คือดิฉันเผอิญสังเกตเห็นว่าคุณลุงดูมีความสุขจัง ไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับอะไรในการดำเนินชีวติยังไงค่ะ ขายแก่: ผมสูบบุหรี่วันละ 3 ซองดื่มเบียร์วันละลัง ...

อ่านต่อ>>>
News image

              &n...

อ่านต่อ>>>
News image

สัตว์อะไรที่เธอชอบ  คุณครูคุยกับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ระหว่างคอยผู้ปกครองมารับกลับบ้าน "ที่บ้านหนูเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะ" คุณครูถาม "มีหมาแค่ตัวเดียวค่ะ แต่ข้างบ้านเขาเลี้ยงตั้งหลายอย่างค่ะ ...

อ่านต่อ>>>
News image

ต้องใช่แน่ๆ สมชายเดินชมพิพิธภัณฑ์ และหยุดที่หน้าโครงกระดูกไดโนเสาร์ หันไปบอกกับคนที่ยืนข้างๆ "คุณรู้มั๊ย ไดโนเสาร์ตัวนี้อายุ 100 ล้านปีกับอีก 10เดือน" ชายคนนั้นมองด้วยความทึ่งแล้วถามว่า"ทำไมคุณรู้ละเอียดขนาดนั้นเลยล่ะ" "ก็ผมมาที่นี่เมื่อ 10 เดือนที่แล้วไกด์บอกผมว่าเจ้าตัวนี้มันอายุ ...

อ่านต่อ>>>
News image

จอมขี้เกียจ บ่ายวันหนึ่งขณะที่พ่อลูกคู่หนึ่งนอนดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นห้องเดียวกันแต่คนละมุม ในขณะที่พ่อกำลังเคลิ้มจะหลับอยู่นั้น ลูกก็พูดขึ้นว่า… ลูก : พ่อผมหิวน้ำ พ่อ : หิวก็ลุกไปกินสิ  ลูก ...

อ่านต่อ>>>
News image

เงินกับสมอง คุณครูถามนักเรียนในชั้นเรียน ครู : นร.จะเลือกอะไร ระหว่างเงิน กับสมองนร. : ...

อ่านต่อ>>>
News image

สอนลูก ครั้งหนึ่งเด็กน้อยตามแม่เข้าไปในโบสถ์ เขารู้สึกปวดท้องเบาเลยบอกแม่ "แม่ครับ ผมอยากไปฉี่" แม่ตอบว่า "อย่าพูดคำว่าฉี่ในโบสถ์สิจ๊ะลูก คราวหน้าถ้าลูกจะไปฉี่ ให้บอกว่า 'กระซิบ' เพราะว่าสุภาพกว่า นะจ๊ะ" วันอาทิตย์ถัดมา เด็กน้อยนั่งอยู่กับพ่อในโบสถ์ ครั้งนี้ก็เหมือนกัน เข...

อ่านต่อ>>>
News image

คณิตศาสตร์ ในห้องเรียนวิชาเลข เมื่อตอนที่มิสเตอร์บีนยังเป็นเด็กนักเรียน คุณครู: 5 บวก 4 ได้เท่าไร มิสเตอร์บีน: 9 คร...

อ่านต่อ>>>
News image

  เสียสละ ลูกชาย: แม่ครับ ตอนที่อยู่กับพ่อบนรถเมล์เมื่อเช้านี้ พ่อบอกให้ผมสละที่นั่งให้ผู้หญิงสาวคนหนึ่งครับ แม่: ดีจ้ะลูก ลูกทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ลูกชาย: แต่แม่ครับ ...

อ่านต่อ>>>
News image

ผลสอบ   หลังจากที่กลับเข้าถึงบ้าน พ่อเจ้าระเบียบสอบถาม ถึงผลสอบของลูกชายตัวดีทันที "เอาผลสอบมาดูหน่อยสิ" ลูกชายตอบกลับมาทันทีว่า "เ...

อ่านต่อ>>>
News image

เด็กฉลาด    "โตขึ้นอยากเป็นอะไร ...

อ่านต่อ>>>

More in: มุม...อมยิ้ม

-
+
6