Get Adobe Flash player

นักบุญยอแซฟ

 

นักบุญ ยอแซฟ ได้เป็นผู้ที่เชื่อมพระเยซูเจ้ากับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด  ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงสามารถอ้า งสิทธิว่าพระองค์ทรงเป็นแมสซียาห์ที่มีเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด  ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวทำนายเอาไว้แล้ว

          ยิ่งกว่านั้นนักบุญยอแซฟ  ยังเป็นอัยกาที่ได้บันดาลให้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยความฝันของท่า นได้สำเร็จเป็นไป (มธ 1: 20-24; 2: 13-19) เพราะบ่อยๆ ครั้งพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งให้มนุษย์ได้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์โดยอาศัยความฝัน  และเช่นเดียวกับท่านยอห์น แบปติสต์ นักบุญยอแซฟเป็นประกาศกค นสุดท้ายคนหนึ่ง  เพราะว่าท่านได้ชี้แสดงให้เห็นถึงผู้ที่จะต้องเสด็จมาตามที่คำทำนายต่างๆ ได้กล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว  ท่านได้เป็นอัยกาคนสุดท้ายของพระคัมภีร์ที่ได้รับพระคุณของ  “ความฝัน” (เทียบ ปฐม 28: 10-20; 37: 6-11) ท่านได้มีอะไรหลายๆ อย่างที่คล้ายคลึงกันมากกับบรรดาอัยกาของพระธรรมเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเล่าที่ท่านต้องพาพระกุมารและแม่พระหนีไปประเทศอียิปต์ ซึ่งทำให้เราคิดถึงมหาบุรุษยอแซฟที่ถูกพวกพี่น้อง ขายไปยังประเทศอียิปต์  ทั้งนี้เพื่อให้การอพยพครั้งใหม่ได้สำเร็จไปในตัวท่านและในองค์พระเยซูเจ้า (มธ 2: 13-23; ฮชย 11: 1; ปฐก 37; 50: 22 - 26 )

          ที่สุดนักบุญยอแซฟ  ทรงเป็นหัวหน้าครอบครัวเล็กๆ ที่ต่ำต้อย  ทั้งนี้เพื่อว่าบรรดาผู้คนร่วมสมัยกับท่านจะได้สามารถแลเห็นความเป็น จริงของการเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์  ทั้งจะได้สามารถค้นพบความยิ่งใหญ่ของความเป็นจริง
ที่ต่ำต้อยนั้น ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับบันดาลให้แผนการณ์ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นของพระองค์ ได้สำเร็จไป

          นักบุญยอแซฟ  พระภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์ ทรงเป็นผู้ชอบธรรมคนสุดท้ายของพระธรรมเก่า เพ ราะท่านได้เจริญชีวิตโดยอาศัยความเชื่อจริงๆ และโดยอาศัยความเชื่อนี่เอง ที่ท่านสมจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลรักษา “พระสัญญา” ซึ่งบัดนี้ได้สำเร็จเป็นจริงขึ้นมาแล้วใน  “ธรรมล้ำลึกของการช่วยให้รอดพ้น” พระวรสารไ ด้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของท่านว่า ท่านเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานในแผนการณ์แห่งความรักของพระบิดาเจ้า พร้อมกับหน้าที่พิเศษที่ท่านได้รับมอบหมายในฐานะที่เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า ความศรัทธาภักดีและการเ คารพให้เกียรติที่บรรดาสัตบุรุษมีต่อนักบุญยอแซฟ ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด  สำหรับงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และในเวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วย

          ผู้ที่เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาก็เช่นเดียวกัน ทำหน้าที่เหมือนกับนักบุญยอแซฟ คือเป็นผู้เฝ้ารักษาและผู้จัดการ“ธรรมล้ำลึกของการ ช่วยให้รอด”  จิตตารมณ์ของการให้บริการของศาสนบริกรนั้น  ต้องช่วยทำให้ความเป็นมารดาของพระศาสนจักร  และความเป็นบิดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งๆ ขึ้น

          การเลือกของพระบิดาเจ้านั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและถูกต้อง และจะไม่ทำให้ผิดหวังจาก ความล้มเหลวของบุคคลนั้นๆ ซึ่งที่จริงก็เป็นการเสี่ยงอย่างมากสำหรับพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องนี้  ในการที่พระองค์จะทรงเลือกคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงเคารพต่อเสรีภาพของมนุ ษย์เสมอมา  พระองค์ไม่เคยทรงบังคับ

          ภาพของนักบุญยอแซฟ  จะเป็นภาพช่างไม้ถือไม้ฉากหรือถืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของช่างไม้  หรือเ ป็นภาพของนักบุญกับพระกุมารเยซู หรือเป็นภาพของนักบุญถือกิ่งดอกซ่อนกลิ่น

          นักบุญยอแซฟ  เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล  ครอบครัว  ผู้เป็นบิดา ผู้เป็นมารดาที่กำลังตั้งครรภ์  คนเดินทาง ผู้อพยพ  กรรมกร คนที่ชอบสงสัยและลังเลใจ  และเป็นองค์อุปถัมภ์ขอให้ตายด

สิ่งที่เราได้จากนักบุญโยเซฟ

          พลังของสิ่งที่เราเชื่อ วัดจากการที่เราพร้อมจะสู้ทนความยากลำบากความเจ็บปวดที่เกิดจากความเชื่อนั้นมากน้อยแค่ไหน นักบุญโยเซฟเป็นบุคคลแห่งความเชื่อที่แข็งแรง ท่านได้รับการตระเตรียมให้รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะรู้ดีว่าจะต้องได้รับความเจ็บปวดสักเพียงใดท่านไม่เพียงแต่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ท่านยังทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องอีกด้วย

          เมื่อพระนางมารีย์บอกกับนักบุญโยเซฟเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของพระนาง ท่านคงทราบดีแก่ใจว่าเด็กชายที่กำลังจะบังเกิดมานั้น มิใช่เ ป็นบุตรของท่าน แต่ท่านก็เคารพในพระนางมารีย์และคำอธิบายที่พระนางให้กับท่าน ทั้งๆที่ก็รู้ว่าเป็นใครบางคนที่เป็น “พระบิดา” ของเด็กนั้น

          นักบุญโยเซฟ ได้ตัดสินใจที่จะขอยกเลิกการหมั้น แต่ก็จะไม่ทำในลักษณะที่จะทำให้พระนางต้อง อับอายขายหน้าต่อสาธารณชน แต่ท่านตั้งใจที่จะทำอย่างชอบธรรมและด้วยความรักอ่อนโยน

          เมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว พระเจ้าจึงได้ส่งทูตสวรรค์มาหานักบุญโยเซฟเพื่อมายืนยันเรื่องราวของพระ 
นางมารีย์ พลางเปิดโอกาสให้ท่านได้นอบน้อมเชื่อฟังที่จะรับพระนางมารีย์มาเป็นภรรยานักบุญโยเซฟ
ได้นบนอบเชื่อฟังพระเจ้า และได้แต่งงานกับพระนาง และได้ให้เกียรติแก่ความเป็นพรหมจรรย์ของพระนางจนถึงวันที่ทารกน้อยบังเกิด

          เราไม่รู้ว่านักบุญโยเซฟได้ใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นบิดาบนโลกนี้ของพระเยซูเจ้านานสักเท่าใด ท่าน
ได้ถูกเอ๋ยถึงเป็นครั้งสุดท้ายในพระวรสาร ก็เมื่อขณะที่พระเยซูเจ้ามีอายุได้ 12 ขวบ โดยได้เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมๆกัน

          นักบุญโยเซฟคงรู้ดีว่าพระเยซูเจ้าเป็นบุคคลพิเศษมากๆจากเวลาที่ท่านได้ยินคำกล่าวของทูตสวรรค์ความเชื่อที่แข็งแรงของท่านและความพร้อมที่จะสนองตามการชี้แนะของพระเจ้า เป็นการเสริมพลังให้กับท่านในอันที่จะเป็นบิดาของพระเยซูเจ้าบนโลกนี้ที่ได้รับการเลือกส รรไว้แล้วจากพระเจ้า

       จุดแข็งที่ทำให้หน้าที่การงานของนักบุญโยเซฟสัมฤทธิ์ผล

 • เป็นผู้ชอบธรรม
 • เป็นเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด
 • เป็นบิดาที่ถูกต้องตามกฎหมายและบนโลกนี้ของพระเยซูเจ้า
 • เป็นผู้ที่ไวต่อการชี้นำของพระเจ้าและพร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยไม่หวั่นเกรงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

  บทเรียนจากชีวิตของนักบุญโยเซฟ
   

 • พระเจ้าทรงโปรดปรานและให้เกียรติความชอบธรรม
 • ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมเป็นเรื่องเล็กเมื่อพระเจ้าทรงเลือกที่จะใช้เรา
 • นอบน้อมเชื่อฟังต่อการชี้แนะของพระเจ้า จะช่วยเราให้ได้รับการชี้แนะจากพระองค์มากยิ่งขึ้น
 • ความรู้สึกมิใช่เป็นมาตรวัดถึงความถูกผิดของพฤติกรรม

  สถิติของชีวิต
   

 • ที่ไหน: นาซาเร็ธ, เบธเลเฮม
 • อาชีพ: ช่างไม้
 • ผู้ร่วมสมัย: เฮร็อด มหาราช, ยอห์น แบปติสต์, ซีเมออนและอันนา

  พระวาจา มธ 1: 19, 20

          โยเซฟ คู่หมั้นของพระนางมารีย์ เป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอน หมั้นอย่างเงียบๆ ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า“โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของ นางนั้น มาจากพระจิตเจ้า”

           ภาพของนักบุญโยเซฟ ะเป็นภาพของช่างไม้ที่กำลังถือไม้ฉากหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของ อาชีพช่างไม้ หรือเป็นภาพของนักบุญกับพระกุมารเยซู หรือเป็นภาพของนักบุญที่กำลังถือกิ่งดอกซ่อนกลิ่น

           นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล ครอบครัว ผู้เป็นมารดาที่กำลังตั้งครรภ์  คนเดินทาง ผู้อพยพ กรรมกร คนที่ชอบสงสัยและลังเลใจ และเป็นองค์อุปถัมภ์ขอให้ตายดี

 

ขอขอบคุณ:http://www.shb.or.th/article/nanasara/stjoseph/stjoseph.html

คณะผู้บริหารโรงเรียน

สถิติการเข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday504
mod_vvisit_counterYesterday767
mod_vvisit_counterThis week2066
mod_vvisit_counterLast week10476
mod_vvisit_counterThis month28313
mod_vvisit_counterLast month40487
mod_vvisit_counterAll days2334602

We have: 33 guests, 2 bots online
Your IP: 18.215.159.156
 , 
Today: เม.ย. 23, 2019

ใคร ออนไลน์บ้าง

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คุณค่าพระวรสาร

ประชาสัมพันธ์ (SJS News)>>>

ขอเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอล

summer 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีก

ตรวจสลากการกุศล 2018

5 ธันวา

ขอเชิญร่วมงานคริสต์มาสสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับครูใหม่ ภาคเรียนที

ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีกา

ประกาศรับสมัครครู

ทรงพระเจริญ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีกา

รับสมัครนักเรียนใหม่

แจ้ง ผลสลากรางวัลคริสต์มาส 201

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากร

-
+
0

มุมยิ้ม>

News image

{jcomments on} 1. ผู้หญิงอายุ 18-20 เหมือนลูกฟุตบอล ที่มีผู้ชาย 20 คน ...

อ่านต่อ>>>
News image

สองพ่อลูกเดินไปโรงเรียน ทันใดนั้นพ่อเกิดเหนื่อยขึ้นมาเลยเข้าไปเรียกสามล้อที่อยู่แถวๆ นั้นว่า "สามล้อ สามล้อ ผมจะไปโรงเรียนคิดเท่าไหร่" คนขับสามล้อรีบตอบไปทันทีว่า "นักเรียนคุณไม่เสีย แต่ผมคิดคุณ50 บา...

อ่านต่อ>>>
News image

      ..............ณ นรกโลกันต์................. ....................ท่านพยายม : ข้าจะให้พรเจ้าเจ้า 3 ประการอยากได้อะไร .............ท่านเเดร็ก : ข้...

อ่านต่อ>>>
News image

  นักเรียนชายคนหนึ่งเดินเข้าไปหาชายแก่ระเบียงหน้าบ้าน นักเรียนชาย: ขอโทษนะค่ะคุณลุง คือดิฉันเผอิญสังเกตเห็นว่าคุณลุงดูมีความสุขจัง ไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับอะไรในการดำเนินชีวติยังไงค่ะ ขายแก่: ผมสูบบุหรี่วันละ 3 ซองดื่มเบียร์วันละลัง ...

อ่านต่อ>>>
News image

              &n...

อ่านต่อ>>>
News image

สัตว์อะไรที่เธอชอบ  คุณครูคุยกับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ระหว่างคอยผู้ปกครองมารับกลับบ้าน "ที่บ้านหนูเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะ" คุณครูถาม "มีหมาแค่ตัวเดียวค่ะ แต่ข้างบ้านเขาเลี้ยงตั้งหลายอย่างค่ะ ...

อ่านต่อ>>>
News image

ต้องใช่แน่ๆ สมชายเดินชมพิพิธภัณฑ์ และหยุดที่หน้าโครงกระดูกไดโนเสาร์ หันไปบอกกับคนที่ยืนข้างๆ "คุณรู้มั๊ย ไดโนเสาร์ตัวนี้อายุ 100 ล้านปีกับอีก 10เดือน" ชายคนนั้นมองด้วยความทึ่งแล้วถามว่า"ทำไมคุณรู้ละเอียดขนาดนั้นเลยล่ะ" "ก็ผมมาที่นี่เมื่อ 10 เดือนที่แล้วไกด์บอกผมว่าเจ้าตัวนี้มันอายุ ...

อ่านต่อ>>>
News image

จอมขี้เกียจ บ่ายวันหนึ่งขณะที่พ่อลูกคู่หนึ่งนอนดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นห้องเดียวกันแต่คนละมุม ในขณะที่พ่อกำลังเคลิ้มจะหลับอยู่นั้น ลูกก็พูดขึ้นว่า… ลูก : พ่อผมหิวน้ำ พ่อ : หิวก็ลุกไปกินสิ  ลูก ...

อ่านต่อ>>>
News image

เงินกับสมอง คุณครูถามนักเรียนในชั้นเรียน ครู : นร.จะเลือกอะไร ระหว่างเงิน กับสมองนร. : ...

อ่านต่อ>>>
News image

สอนลูก ครั้งหนึ่งเด็กน้อยตามแม่เข้าไปในโบสถ์ เขารู้สึกปวดท้องเบาเลยบอกแม่ "แม่ครับ ผมอยากไปฉี่" แม่ตอบว่า "อย่าพูดคำว่าฉี่ในโบสถ์สิจ๊ะลูก คราวหน้าถ้าลูกจะไปฉี่ ให้บอกว่า 'กระซิบ' เพราะว่าสุภาพกว่า นะจ๊ะ" วันอาทิตย์ถัดมา เด็กน้อยนั่งอยู่กับพ่อในโบสถ์ ครั้งนี้ก็เหมือนกัน เข...

อ่านต่อ>>>
News image

คณิตศาสตร์ ในห้องเรียนวิชาเลข เมื่อตอนที่มิสเตอร์บีนยังเป็นเด็กนักเรียน คุณครู: 5 บวก 4 ได้เท่าไร มิสเตอร์บีน: 9 คร...

อ่านต่อ>>>
News image

  เสียสละ ลูกชาย: แม่ครับ ตอนที่อยู่กับพ่อบนรถเมล์เมื่อเช้านี้ พ่อบอกให้ผมสละที่นั่งให้ผู้หญิงสาวคนหนึ่งครับ แม่: ดีจ้ะลูก ลูกทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ลูกชาย: แต่แม่ครับ ...

อ่านต่อ>>>
News image

ผลสอบ   หลังจากที่กลับเข้าถึงบ้าน พ่อเจ้าระเบียบสอบถาม ถึงผลสอบของลูกชายตัวดีทันที "เอาผลสอบมาดูหน่อยสิ" ลูกชายตอบกลับมาทันทีว่า "เ...

อ่านต่อ>>>
News image

เด็กฉลาด    "โตขึ้นอยากเป็นอะไร ...

อ่านต่อ>>>

More in: มุม...อมยิ้ม

-
+
6