ABOUT

ME

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 พลเรือเอกเสนาะ รักธรรม และนายหนู มุ่งพานิช ได้มอบที่ดิน จำนวน 16 ไร่ 80 ตารางวา ให้แก่แมร์หลุยส์ กิจเจริญ 
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย

ในขณะนั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งสถาบันการศึกษา โรงเรียนแห่งนี้จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนศรีเพชรบูรณ์วิทยา” เป็นโรงเรียนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญศึกษา 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักบวชหญิงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้บริหาร ในปี พ.ศ.2522 คุณหญิงนารถ รักธรรมและนายหนู มุ่งพานิช ได้มอบที่ดินเพิ่มจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนและโรงเรียนได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 9 ไร่เศษ รวมที่ดินทั้งสิ้น 35 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา