แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารเรียน

อาคารเซนต์โยเซฟ

อาคารเซนต์ปอล

อาคารมารี มีโช

อาคารมารีอานน์  เดอ ติยี