ประชาสัมพันธ์

ช่องทางติดต่อสื่อสารหรือเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อให้เข้าใจถูกต้องต่อกัน