คลิปการสอนย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 27, 29-31 กรกฎาคม 2564

วันที่ 2-7 สิงหาคม 2564

วันที่ 9-14 สิงหาคม 2564

วันที่ 16-21 สิงหาคม 2564

วันที่ 23-28 สิงหาคม 2564

วันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564

วันที่ 6-11 กันยายน 2564