21.3 C
Phetchabun
Tuesday, November 28, 2023

InstituteSeal

ตราโรงเรียนประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบมีเส้นโค้งขึ้น โค้งลง บังเกิด เป็นกลีบเจ็ดกลีบกลางปริมณฑล มีโล่ ป้องกันศัสตราวุธ ภายในมีโล่ แบ่งออกเป็น สามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้งส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกันมีเส้นนอนเป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้าย มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนซ้ายและด้านล่างขวา