27.3 C
Phetchabun
Thursday, February 22, 2024

Ooops... Error 404

Sorry, but the page you are looking for doesn't exist.

M.4 กิจกรรมเพิ่มพูนปัญญาพัฒนาทักษะกระบวนการ

กิจกรรมเพิ่มพูนปัญญาพัฒนาทักษะกระบวนการ เรื่อง การทดลองเนื้อเยื่อ ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ โดยการทำกิจกรรมการทดลองใน Lab นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อต่างๆ และสังเกตลักษณะของเนื้อเยื่อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การวัด การบันทึก การสรุป และการสื่อสาร โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ดูรูปกิจกรรมทั้งหมดที่ Facebook...

M.6 กิจกรรมเพิ่มพูนปัญญาพัฒนาทักษะกระบวนการ

กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทดลอง การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ดูรูปกิจกรรมทั้งหมดที่ Facebook : 👦👧กิจกรรมเพิ่มพูนปัญญาพัฒนาทักษะกระบวนการ👩‍🏫👨‍🏫

M.5 กิจกรรมเพิ่มพูนปัญญาพัฒนาทักษะกระบวนการ

กิจกรรมเพิ่มพูนปัญญาพัฒนาทักษะกระบวนการ : การทดลองเรื่องกรด เบส กิจกรรมนี้เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ (lab) เกี่ยวกับกรด เบส โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรด เบส วิธีการทดสอบกรด เบส และผลกระทบของกรด เบสต่อวัตถุต่างๆ กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัตถุต่างๆ ในระหว่างการทดลอง ทักษะการวัด โดยการวัดปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการคิดวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ ทักษะการสรุป โดยการสรุปผลการทดลองและข้อค้นพบ ขั้นตอนกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอุปกรณ์และสารเคมีที่จำเป็นสำหรับการทดลอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะทำการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะบันทึกผลการทดลองลงในแบบฟอร์ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะอภิปรายผลการทดลองร่วมกัน ประโยชน์ของกิจกรรม กิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเกี่ยวกับกรด เบส และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันได้ ตัวอย่างกิจกรรม ตัวอย่างกิจกรรมการทดลองเรื่องกรด เบส มีดังนี้ การทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารต่างๆ...

งามทั้งกาย งามทั้งใจ งามด้วยมารยาทไทย

มารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน มารยาทไทยเป็นการแสดงออกถึงคุณค่าของความเป็นคนดี และความมีวัฒนธรรม มารยาทไทยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยควรเรียนรู้และปฏิบัติตน ดูรูปกิจกรรมทั้งหมดที่ Facebook : 🙏🙏กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา👦👧

ตรวจติดตามเงินอุดหนุนประจำปี 2566

อธิการชอง เทแรส โก่งศร และคณะครูได้ทำการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการตรวจติดตามเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดูรูปกิจกรรมทั้งหมดที่ Facebook : ✍️✍️ การตรวจติดตามเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน 💵💴

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง 👬

ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดูรูปกิจกรรมทั้งหมดที่ Facebook : 🤝🤝 กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง 👬👬

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Latest Articles